25/05/2020

565

Thông báo: Lịch thi giữa học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo: Lịch thi giữa học kỳ II, năm học 2019-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 51801/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 18 tháng 05 năm 2020

 

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020
 • Căn cứ Thời khóa biểu K 10, 11, 12 , 13
 • Căn cứ tình hình thực tế

 

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II lần 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

  • Thời gian: Tuần 41 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

(Từ ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 05 năm 2020)

  • Địa điểm: Thi theo địa điểm học

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

1

X+XI

Q.TRỊ DL

NV lễ tân

 

 

Lotus

 

2

X

DƯỢC

Chuyên đề: XD công thức, thẩm định quy trình, bao bì dược phẩm

25/5/2020

9h30

Tự luận

 

3

X

DƯỢC

Sử dụng thuốc trong điều trị

29/5/2020

9h30

Tự luận

 

4

XI

KẾ TOÁN

Kế toán quốc tế

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

5

XI

TIẾNG ANH

Kỹ năng giao tiếp TA 1

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

6

XI

C.NGHỆ TT

An toàn dữ liệu

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

7

XI

LUẬT KT

Luật môi trường

25/5/2020

8h00

Tự luận

 

8

XI

LUẬT KT

Luật tài chính

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

9

XI

LUẬT KT

Luật ngân hàng

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

10

XI

LUẬT KT

Tâm lý học tư pháp

30/5/2020

8h00

Tự luận

 

11

XI

DƯỢC

Pháp luật dược

25/5/2020

8h00

Tự luận

 

12

XI

DƯỢC

Kinh doanh dược

29/5/2020

8h00

Tự luận

 

13

XI

ĐD

Điều dưỡng nội khoa 2

25/5/2020

8h00

Tự luận

 

14

XI

ĐD

Điều dưỡng ngoại khoa 2

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

15

XI

ĐD

ĐD sức khỏe trẻ em 1

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

16

XI

ĐD

ĐD sức khỏe phụ nữ 1

30/5/2020

8h00

Tự luận

 

17

XI

TCNH

Marketing

26/5/2020

8h00

Tự luận

 

18

XI

TCNH

Thanh toán qt và tài trợ xnk

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

19

XII

LUẬT KT

Luật dân sự 2

25/5/2020

8h00

Tự luận

 

20

XII

LUẬT KT

Luật tố tụng hình sự

27/5/2020

13h00

Tự luận

 

21

XII

LUẬT KT

Luật tố tụng dân sự

28/5/2020

13h00

Tự luận

 

22

XII

Đ.DƯỠNG

Dược lý

28/5/2020

13h00

Tự luận

 

23

XII

Q.TRỊ KD

Kế toán quản trị

28/5/2020

13h00

Tự luận

 

24

XII

QT DU LỊCH

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

27/5/2020

13h00

Máy

QTDL 1202+1204

25

XII

QT DU LỊCH

 Luật Du lịch

29/5/2020

13h00

Tự luận

 

26

XII

QT DU LỊCH

Quản trị học

30/5/2020

13h00

TNM

QTDL 1203

27

XII

QT DU LỊCH

Nghiệp vụ Buồng Phòng

 

13h00

Tự luận

Lotus

28

XII

QT DU LỊCH

Nghiệp vụ Nhà hàng

 

13h00

Tự luận

Lotus

29

XII

CN T.TIN

Giải tích

26/5/2020

13h00

Tự luận

 

30

XII

XÂY DỰNG

Vật lý P2

26/5/2020

13h00

Tự luận

 

31

XII

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 2

26/5/2020

13h00

Tự luận

 

32

XIII

LUẬT KT

Luật hành chính

25/5/2020

8h00

Tự luận

 

33

XIII

LUẬT KT

Luật dân sự 1

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

34

XIII

LUẬT KT

Marketing

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

35

XIII

LUẬT KT

Lý thuyết tài chính tiền tệ

29/5/2020

8h00

Tự luận

 

36

XIII

LUẬT KT

Triết

30/5/2020

07h30

TNM

 

37

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Triết

26/5/2020

07h30

TNM

Lớp 1,2

38

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Sinh học di truyền

28/5/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1,2

39

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Mô phôi

29/5/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1,2

40

XIII

KẾ TOÁN

Kinh tế vi mô

26/5/2020

07h30

TNM

 

41

XIII

KẾ TOÁN

Xác suất thống kê

28/5/2020

8h00

Tự luận

 

42

XIII

T.CHÍNH NH

Toán cao cấp

26/5/2020

8h00

Tự luận

 

43

XIII

Q.TRỊ KD

Quản trị học

27/5/2020

07h30

TNM

 

44

XIII

Q.TRỊ KD

Luật kinh tế

29/5/2020

8h00

Tự luận

 

45

XIII

QT DU LỊCH

Xác suất thống kê

27/5/2020

8h00

Tự luận

Lớp 1, 2,3

46

XIII

CNGHỆ T.TIN

Mạng máy tính

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

47

XIII

XÂY DỰNG

Đại số

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

48

XIII

XÂY DỰNG

Vật lý P2

29/5/2020

8h00

Tự luận

 

49

XIII

TIẾNG ANH

Pháp luật đại cương

27/5/2020

8h00

Tự luận

 

50

XIII

DƯỢC

Triết

25/5/2020

7h30

TN máy

 

51

XIII

DƯỢC

Tin học đại cương

29/5/2020

7h30

Máy

 

 

 • Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Khảo thí và đảm bảo chất lượng hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.
 • Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 không được dự thi.

 

 

Nơi gửi:

 • Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
 • Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
 • Các khoa (Để thực hiện)
 • PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
 • Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
 • Phòng Tài vụ (Để biết)
 • Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
 • Lưu ĐT, HCQT
 

Hiệu trưởng

 

Đã ký

 

  Lương Cao Đông