24/03/2020

718

Kế hoạch nhà trường

Số kí hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu

File đính kèm

252/KH-ĐN

05/08/2018

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Tải tệp tin

172/KH-ĐN

12/10/2017

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Tải tệp tin

2158/QĐ-ĐN

10/10/2017

Quyết định ban hành kế hoạch 5 năm

Tải tệp tin

116/KH-ĐN

03/08/2016

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Tải tệp tin

61/KH-ĐN

05/08/2015

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Tải tệp tin

85/KH-ĐN

04/08/2014

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Tải tệp tin

55/QĐ-ĐN

15/02/2012

Quyết định ban hành kế hoạch 5 năm

Tải tệp tin