09/01/2020

1006

Thông báo: Tổ chức thi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, lần 2 năm học 2018-2019

Thông báo: Tổ chức thi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, lần 2 năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 


               Số:………/TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                           Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

                  

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, lần 2 năm học 2018-2019

 

 

-      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy năm học 2019-2020.

-     Căn cứ vào thông báo số 120301/TB-ĐHĐN về tổ chức thi tốt nghiệp lần 2.

-      Căn cứ vào tình hình thực tế.

Ban giám hiệu thông báo lịch thi chi tiết tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy, lần 2 năm học 2018-2019 như sau:

1.      Ngày thi: 10/01/2020

2.      Lịch thi chi tiết

STT

NGÀNH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

Dược

Kiến thức tổng hợp

8h00’ - 11h00’

601.602.605

 

2

Tài chính- Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Cơ sở ngành

8h00’ - 10h30’

605

 

Chuyên ngành

14h00’-16h30’

 

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

3.     Địa điểm: Trường Đại học Đại Nam, số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Lưu ý: Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại (đối với sinh viên thi lại) khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sinh viên sẽ không được dự thi.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-        Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.

 

          HIỆU TRƯỞNG

 

         (Đã ký)

 

          Lương Cao Đông